معمای المپیادی با جواب

معمای المپیادی با جواب

معمای المپیادی با جواب

با حل معماهای جالب در سایت پاتوق هوش خود را محک بزنید و تقویت کنید  در دو طرف خيابان اصلی شهر هجده چراغ برق در دو رديف نُه تايی مقابل

با حل معماهای جالب در سایت پاتوق هوش خود را محک بزنید و تقویت کنید.

در دو طرف خيابان اصلی شهر هجده چراغ برق در دو رديف نُه تايی مقابل هم نصب شده اند. فاصله بين دو چراغ متوالی پنجاه متر و عرض خيابان ده متر است. بعضی از چراغ اند ها خاموش شده اما در فاصله کمتر از شصت متر از هر چراغ خاموش حداکثر سه چراغ خاموش ديگر وجود دارد.

تعداد چراغهای خاموش حداکثر چندتاست؟

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

جواب معمای چراغ برق :

معمای المپیادی با جواب

 

چراغها را مطابق شکل ۱، به سه دسته تقسيم میکنيم.

اگر در يک دسته بيشتر از ۴ چراغ خاموش باشد، پس يکی از دو چراغ وسطی اين آن دسته خاموش است. توجه کنيد از آنجا که اين چراغ از پنج چراغ ديگرِ همدسته اش فاصلهای کمتر از ۶۰ متر دارد، با اين فرض که در همسايگیِ ۶۰متریِ هر چراغ خاموش حداکثر سه چراغ خاموش ديگر قرار دارد تناقض دارد. پس در هر دسته حداکثر چهار چراغ خاموش داريم و بنابراين در کل حداکثر ۱۲ چراغ میتواند خاموش باشد.

 

شکل ۲ مثالی برای ۱۲ چراغ را نمايش میدهد. (دايره های توخالی چراغ های خاموش هستند.)

مطالب مرتبط

معمای المپیادی مار مکعبی

راه حل معمای المپیادی : احداث راه

منتخب معمای المپیاد (جشن تولد)

معمای المپیادی دزد شکرستان با جواب

چیستان و معمای کودکانه با جواب


مطالب مشابه
  • ۲۶ فروردین ۱۳۹۹
۰ دیدگاه

×