تمام واحدهای اندازه گیری طول، وزن، سی سی و …

تمام واحدهای اندازه گیری طول، وزن، سی سی و …

تمام واحدهای اندازه گیری طول، وزن، سی سی و …

علم ریاضی یا اِنگارِش یا مَزداهیک را بیش‌تر دانش بررسی کمیت‌ها و ساختارها، فضا و دگرگونی تعریف می شود به همین منظور جدول اندازه گیری واحدهای درو

علم ریاضی یا اِنگارِش یا مَزداهیک را بیش‌تر دانش بررسی کمیت‌ها و ساختارها، فضا و دگرگونی تعریف می شود. به همین منظور جدول اندازه گیری واحدهای دروس ریاضی را در این بخش برای شما عزیزان به ویژه مقطع دبستان گردآوری کرده ایم. عکس نوشته های واحدهای اندازه گیری را نیز قرار دادم برای دخیره کردن آنها ودسترسی آسان.

با این بخش از دانستنی ها با وبسایت پاتوق همراه باشید.

واحدهای اندازه گیری طول، وزن و …

تمام واحدهای اندازه گیری طول، وزن، سی سی و ...

برای تبدیل کیلوگرم به گرم عدد مربوط را × 1000 می‌کنیم.

برای تبدیل گرم به کیلوگرم عدد مربوط را تقسیم بر 1000 می‌کنیم.

یک متر = 100 سانتی‌متر

برای تبدیل متر به سانتی‌متر عدد مربوط را × 100 می‌کنیم.

برای تبدیل سانتی‌متر به متر عدد مربوط را تقسیم بر 100 می‌کنیم.

یک متر = 1000 میلی‌متر

برای تبدیل متر به میلی‌متر عدد مربوط را × 1000 می‌کنیم.

برای تبدیل میلی‌متر به متر عدد مربوط را تقسیم بر1000 می‌کنیم.

یک سانتی‌متر = 10 میلی‌متر

برای تبدیل سانتی‌متر به میلی‌متر عدد مربوط را × 10 می‌کنیم.

برای تبدیل میلی‌متر به سانتی‌متر عدد مربوط را تقسیم بر 10می‌کنیم.

تمام واحدهای اندازه گیری طول، وزن، سی سی و ...

یک هکتار = 10000 مترمربع

برای تبدیل هکتار به مترمربع عدد مربوط را × 10000 می‌کنیم.

برای تبدیل مترمربع به هکتار عدد مربوط را تقسیم بر 10000 می‌کنیم.

یک کیلومتر = 1000 متر

برای تبدیل کیلومتر به متر عدد مربوط را × 1000 می‌کنیم.

برای تبدیل متر به کیلومتر عدد مربوط را تقسیم بر 1000 می‌کنیم.

یک لیتر = 1000 سی سی

برای تبدیل لیتر به سی سی عدد مربوط را × 1000 می‌کنیم.

برای تبدیل سی سی به لیتر عدد مربوط را تقسیم بر 1000 می‌کنیم.

یک ‌لیتر = 1000 سانتی‌مترمکعب

برای تبدیل لیتر به سانتی‌مترمکعب عددمربوط را × 1000 می‌کنیم.

برای تبدیل سانتی‌متر مکعب به لیتر عددمربوط را تقسیم بر1000 می‌کنیم.

تمام واحدهای اندازه گیری طول، وزن، سی سی و ...

یک سی سی = 30 قطره

برای تبدیل سی سی به قطره عدد مربوط را × 30 می‌کنیم. واحد های اندازه گیری

برای تبدیل قطره به سی سی عدد مربوط را تقسیم بر 30 می‌کنیم.

یک مترمکعب = 1000 لیتر

برای تبدیل مترمکعب به لیتر عدد مربوط را × 1000 می‌کنیم.

برای تبدیل لیتر به مترمکعب عدد مربوط را تقسیم بر 1000 می‌کنیم.

یک ‌مترمکعب = 1000000

سانتی‌مترمکعب

برای‌تبدیل مترمکعب به‌سانتی‌متر مکعب عدد مربوط را× 1000000 می‌کنیم.

برای‌تبدیل سانتی‌مترمکعب به‌متر مکعب عدد مربوط را تقسیم بر1000000 می‌کنیم.

یک کیلومترمربع = 100 هکتار

برای تبدیل کیلومترمربع به هکتار عدد مربوط را × 100 می‌کنیم.

یک تن = 1000 کیلوگرم

برای تبدیل کیلوگرم به تن عدد مربوط را تقسیم بر1000 می‌کنیم.

بهتر است واحدهای اندازه گیری در زمان قدیم را نیز بدانید

تمام واحدهای اندازه گیری طول، وزن، سی سی و ...

واحد های اندازه گیری وزن در قدیم

«سوت» واحد های اندازه گیری وزن کوچکترین یکای اندازه گیری جرم در قدیم و برابر با ۱میلی‌گرم است.

«قیراط» معادل ۲۰۰ سوت و برابر با ۲۰۰ میلی‌گرم است. پاتوق،هر پنج قیراط معادل یک گرم می باشد.

«سیر» معادل ۳۷۵ قیراط و برابر با ۷۵ گرم است. وبلاگ عارف رایانه

«چارک» معادل یک‌چهارم من تبریز و برابر با ۷۵۰ گرم است.

«من تبریز» یا فقط «من»، معادل ۴۰ سیر و برابر با ۳ کیلوگرم است.

«من سنگ شاه اصفهان» معادل دو من تبریز و برابر با ۶ کیلوگرم است.

«من ری» یا فقط «ری»، معادل چهار من تبریز و برابر با ۱۲ کیلوگرم است.

«من بلداجی» معادل شش من تبریز و برابر با ۱۸ کیلوگرم است.

«من لرستان» معادل ده‌سوم من تبریز و برابر با ۱۰ کیلوگرم است.

«خروار» معادل ۱۰۰ من تبریز و برابر با ۳۰۰ کیلوگرم است.

«نخود» معادل ۱۹۲ سوت و برابر با ۱۹۲ میلی‌گرم است.

«لیه» معادل یک‌دوم نخود و برابر با ۹۶ میلی‌گرم است.

«جو» معادل یک‌سوم نخود و برابر با ۶۴ میلی‌گرم است.

«گندم» معادل یک‌چهارم نخود و برابر با ۴۸ میلی‌گرم است.

«ماش» معادل یک‌هشتم نخود و برابر با ۲۴ میلی‌گرم است.

«ارزن» واحد های اندازه گیری وزن معادل یک‌سی‌ودوم نخود و برابر با ۶ میلی‌گرم است.

«مثقال شرعی» معادل هجده نخود و برابر با ۳۴۵۶ میلی‌گرم است.

«مثقال صیرفی» یا دینار معادل چهارسوم مثقال شرعی و برابر با ۴۶۰۸ میلی‌گرم است.

«درهم» واحد های اندازه گیری وزن معادل ۰٫۷ مثقال شرعی و برابر با ۲۴۱۹٫۲ میلی‌گرم است.

«صاع» واحد های اندازه گیری وزن معادل ۸۱۹ مثقال شرعی و برابر با ۲۸۳۰٫۴۶۴ گرم است.

«مد» معادل یک‌چهارم صاع و برابر با ۷۰۷،۶۱۶ گرم است.

تمام واحدهای اندازه گیری طول، وزن، سی سی و ...

انواع واحد های اندازه گیری طول

سانتی متر :یعنی سانتی + متر

سانتی centi جزئی که در اول کلمه در می آید و تقسیم واحدی را بصد می رساند . یک صدم از هر واحدی مثل سانتیمتر یعنی یک صدم از متر.

گره :واحد های اندازه گیری طول مقیاس طول و هر گره برابر 5/6 سانتی متر می باشد

ذرع :هر ذرع برابر با16 گره و هر ذرع 104 سانتی متر می باشد

گز : واحد طول که ذرع هم گفته می شود پاتوق، و هرگز برابر با 16 گره و104 سانتی متر می باشد

ذراع : واحد قدیم برای طول که به اندازه از آرنج تا سر انگشتان مرد بوده است

مایل: یا میلMille مقیاس طول که اندازه آن مختلف است مایل انگلیسی 1609 متر ؛ مایل دریایی1852 متر ؛ در عربی میل به معنی مسافتی با اندازه مد بصر (بالا آمدن آب دریا)در روی

زمین یا 4 هزارذراع گفته می شود.

متر: واحد های اندازه گیری طول مقیاس طول که مطابق 14 گره وربع از ذرع ایرانی و برابربا 100 سانتی متر .

کیلو متر :Kilometre برابر با1000 متر می باشد .

میلی متر: برابر با یک هزارم متر .

میکرون : مقیاس بسیا ر کوچکی است برای اندازه گیری اشیاء گوچک یک هزارم میلیمتر اینچ Inch واحد مقیاس طول برابر 54/2 سانتی متر ( مقیاس طول در انگلستان می باشد )

فوت: Foot (پا)واحد اندازه گیری طول معادل 48/30 سانتی متر یا 12 اینچ ؛ پنجاه فوت تقریبأ15 ذرع است

یارد: مقیاس طول برای اندازه گیری پارچه ؛ در انگستان وآمریکای شما لی معادل 36 اینچ یا 92 سانتی متر یا 14 گره می باشد

پا : واحد های اندازه گیری طول مقیاس طول برابر 48/30 سانتی متر می باشد

دسی متر : ده یک متر ؛ یک دهم متر

نگا:فوت: واحد های اندازه گیری طول معدل 48/30سانتی متر می باشد .

فرسنگ: یا فرسخ مقیاس مسافرت قریب 6 کیلو متر معادل 3 میل یا 12000 ذراع می باشد.

شاید بسیاری از این واحدهای قدیمی در جایی کاربردنداشته باشد اما برای داشتن اطلاعات عمومی به ویژه پاسخ دادن در مسابقات علمی، کویز که یک بازی پرهیجان علمی و دیجیتالی است به کار آید و شما از دانستن آنها لذت ببرید.

تمام واحدهای اندازه گیری طول، وزن، سی سی و …

All units measuring length, weight, cc …

طول یک ثانیه چقدر است؟

دانستنی های جالب درباه واحد زمان و مقیاس


مطالب مشابه
  • ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
۰ دیدگاه

×